توانمندیهای مدیریتی

 • مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه به ازای هر یک از پروژه¬ها با تخصیص نیروی انسانی و منابع مورد نیاز از واحد های تخصصی سازماندهی می شود و در برخی دیگراز فعالیت های پشتیبانی، از واحدهای ستادی مربوطه خدمت می گیرند. مدیریت پروژه کلیه فرآیندهای اصلی پروژه را به تفکیک بخش های مهندسی، خرید، ساخت و اجرا مطابق برنامه زمانبندی، هدایت و راهبری نموده و فرآیندهای برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل را زیر نظر می گیرد. مدیریت پروژه قادر به:

  ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین اجزا زیر مجموعه خود به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی و تحقق اهداف پروژه از لحاظ زمان قراردادی، بودجه تخصیص داده شده و کیفیت تعریف شده مطابق spec پروژه می باشد.

  همچنین با استفاده از داشبوردهای مدیریتی (حاوی گزارش های تجمیع شده و تحلیل عملکرد عناصر پروژه توسط واحد برنامه ریزی) در خصوص تخصیص منابع، تعیین استراتژی اجرای پروژه، رفع موانع احتمالی(ریسک)  و چالش¬های پروژه تصمیم-گیری می نماید.

  سایر نقش های مدیریت پروژه به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  تدوین منشور، بیانیه و برنامه مدیریت پروژه

  مدیریت محدوده پروژه با توجه scope قرارداد

  برقراری ارتباطات  موثر با کلیه ذینفعان پروژه اعم از کارفرما، پیمانکاران، تامین کنندگان کالا، مشاورین، سایرمدیران سازمان و کارشناسان و نیروهای اجرایی پروژه  و نهادهای نظارتی، اجتماعی  

  مدیریت و کنترل تعهدات ذی نفعان

  تحويل پروژه به كارفرما و اختتام پروژه اصلي

   

 • برنامه ریزی

  فعالیت­های برنامه­ریزی در شرکت مدیریت طرح­های صنعتی ایران درکلیه واحدهای سازمان (اعم از: منابع انسانی،  مدیریت مالی، مدیریت پروژه واحدهای تخصصی) صورت می­گیرد وکلیه برنامه­های تهیه شده در راستای برنامه استراتژیک سازمان جهت دهی می­شوند. به طور کلی برنامه ریزی های کلان شرکت در 2 حوزه زیرتوسط مدیریت برنامه ریزی یا تحت نظارت آن انجام می شود:

  1-سازمان

  • برنامه ریزی استراتژیک جهت تحقق اهداف و چشم انداز شرکت
  • بودجه بندی، تخصیص منابع به پروژ ها و کنترل هزینه

  2- پروژه

  • برنامه ریزی به تفکیک دیسیپلین ها، اعم از مهندسی، بازرگانی و اجرا در واحدهای تخصصی
  • برنامه ریزی تجمیع شده جهت تحقق برنامه تعهد شده پروژه

  وظایف و قابلیت­های برنامه ریزی در شرکت به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت
  • تدوین استراتژی های شرکت (سالانه و چند ساله (
  • تعیین اولویت اجرایی استراتژی های تدوین شده
  • ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف شرکت جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت
  • انطباق طرح­ها و پروژه های شرکت با اهداف برنامه استراتژیک شرکت
  • جمع‌بندی ، تهیه و ارائه گزارشهای تحلیلی ادواری از عملکرد حوزه های مختلف شرکت در راستای اجرای برنامه­ها و  پروژه های استراتژیک شرکت برای انعکاس به هیت مدیره
  • کنترل هزینه
  • برآورد بودجه کل طرح (به تفکیک فاز های مختلف پروژه / قرارداد ها)
  • برآورد هزینه تمام شده و بالانس سود وزیان پروژه
  • تهیه گزارش های EV (محاسبه ارزش کسب شده شاخص های CV، SV،CPI و EAC)
  • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی
  • رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران
  • تهیه و بررسی لایحه تاخیرات (در صورت لزوم)
  • برنامه ریزی به تفکیک دیسیپلین ها، اعم از مهندسی، بازرگانی و اجرا در واحدهای تخصصی
  • تهیه برنامه­های شش ماهه و سالانه برای تحقق اهداف واحد سازمانی جهت ارتفا شاخص­های کلیدی فرآیندها (KPI)
  • پایش اجرای برنامه ها، اندازه گیری KPI ها و ارائه گزارش به مدیریت واحد.
  • برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های پروژه مطابق برنامه کلان پروژه و اعلام به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • برنامه ریزی وکنترل پروژه
  • تهیه ساختار شکست کار (WBS، PMS ) و تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه در نرم افزارهای مربوطه (MSP، (Primavera.
  • تلفیق و ایجاد هماهنگی بین برنامه های زمانبندی تهیه شده در واحدهای تخصصی پروژه (مهندسی، بازرگانی، ساخت و اجرا)
  • پیگیری انجام فعالیت های پروژه مطابق برنامه زمانبندی.
  • به­روزرسانی برنامه زمانبندی پروژه ها با توجه به پیشرفت کار.
  • شناسایی دلایل تاخیرو تهیه برنامه های جبرانی (در صورت نیاز)
  • تهیه گزارش پیشرفت های روزانه، هفتگی و ماهیانه.
 • HSE

  تحت عنوان یک مدیریت به تفکیک هر مدیریت پروژه سازماندهی و پرسنل مهندسی آن متناسب با نیاز های تخصصی پروژه، تخصیص داده می­شود. این واحد به طور ماتریسی تحت نظارت و سیاستگذاری واحد HSEQ ستاد می باشد.

  وظایف و توانمندی ها در این بخش به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

   

  • بررسی و تامین شرایط ایمن اجرا فعالیتهای اجرایی
  • بررسی و تامین شرایط قابل قبول بهداشت شغلی دفاتر اداری
  • نظارت و کترل بر کاهش اثرات ناشی از اجرای پروژه ها بر روی محیط زیست، سلامت و ایمنی کارکنان
  • اجرای برنامه ها در راستای کاهش مصرف انرژی و بازیافت مواد و سلامتی و ایمنی و بهداشت محیط زیست
  • اجرای سیاستها و دستورالعمل های استاندارد مدیریت HSE بر اساس دستور العمل های:
  • ISO 14001, ISO 45001,  HSE-MS (IOGP).
 • QC

  تحت عنوان یک مدیریت به تفکیک هر مدیریت پروژه سازماندهی و پرسنل مهندسی آن متناسب با نیاز های تخصصی پروژه، تخصیص داده می­شود. این واحد به طور ماتریسی تحت نظارت و سیاستگذاری واحد HSEQ ستاد می باشد.

   وظایف و توانمندی ها در این بخش به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • تهیه و تصویب ITP (برنامه بازرسی و تستهای کنترل کیفی) به ازای هریک از اقلام تامین شده از سازندگان و فروشندگان و فعالیتهای اجرایی در کارگاهها و انجام تستها و یا نظارت بر انجام آزمایشات،
  • انجام بموقع بازرسی های کالا و مواد در کارگاه تامین کنندگان و سازندگان (Vendor) مطابق ITPپروژه.
  • صدور IRN و SRN مربوط به کالاهای بازرسی شده از توسط TPA و ارائه به مراجع ذیربط
  • تامین ونگهداری تجهیزات، ادوات و لوازمات ضروری کنترل کیفیت پروژه
  • کنترل، انجام تست های آزمایشگاهی(در صورت نیاز) و نظارت بر اجرای الزامات کلیه استاندارهای بین المللی مرتبط و ضوابط منطقه ای لحاظ شده در طراحی حین اجرای پروژه ها (مطابق ITPپروژه).
  • بررسی نتایج آزمایشات و صدور مجوز ادامه فعالیت در صورت پذیرش نتایج
  • مستندسازی مدارک نتایج آزمایشات و کنترل کیفی
  • بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران
  • بررسی و تایید مدارک نهایی سازندگان
  • ارائه گزارشات ادواری و موردی به مدیر پروژه و ستاد شرکت.
 • سیستمها و روشها

  واحد سیستم ها و روش های شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، در دو بخش تشکیلات سازمانی و تضمین کیفیت فعالیت می نماید.

  تشکیلات سازمانی:

  در بخش تشکیلات سازمانی، امور مربوط به تهیه ساختار سازمانی شرکت، شرایط احراز و شرح شغل تدوین می گردد.

  تضمین کیفیت:

  شرکت به منظور اطمینان از اجرای فرآیندها، مطابق استانداردهای تعریف شده و مورد انتظار، اقدام به پیاده سازی و پایش سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس 5 استاندارد ذیل نموده است:

  • ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/TS29001, HSE-MS(IOGP)

  وظایف و توانمندی های واحد سیستم‌ها و روش‌ها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • طراحی، استقرار، بازنگری، بهسازی و به‌روزآوری سیستم‌ مدیریت یکپارچه شرکت (با استفاده از سایر استانداردها)
  • شناسایی ریسک‌های فرآیندی و انجام فعالیت‌های موثر (اصلاحی) بمنظور پایش / کنترل آنها
  • تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) فرآیندها، پایش و بهبود مستمر آنها
  • بروزآوری ساختار و مسئولیت‌های سازمانی متناسب با ماموریت‌ها و استراتژی‌های شرکت
  • پایش، بازنگری، تهيه، تاييد، تصويب و اجراي دقیق مستندات سیستم مدیریت یکپارچه  هرم مستندات سازمان مطابق جدول ذیل است :  نوع مدارک سازمانی

  تعداد

  سند استراتژیک

  1

  بیانیه خط‌مشی‌ها

  2

  منشور اخلاقی و رفتاری

  1

  ساختار سازمانی (کلان و تفصیلی)

  15

  نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

  1

  اهداف سازمانی

  1

  نقش‌ها، شرح مسئولیت‌ها، محدوده اختیارات‌ و شرایط احراز

  2

  نقشه فرآیندی

  2

  شناسنامه فرآیندها

  22

  روش‌های اجرایی

  35

  دستورالعمل‌ها

  45

  آیین‌نامه‌ها

  10

  فرم‌ها

  179  لیست مدارک مربوط به هریک قابل مشاهده می باشد.  شناسنامه های فرآیند :
  1 شناسنامه فرآیند ارتقای HSE
  2 شناسنامه فرآیند ارزشیابی تامین کنندگان
  3 شناسنامه فرآیند انبارش
  4 شناسنامه فرآیند بازرسی کالا
  5 شناسنامه فرآیند بازنگری مدیریت
  6 شناسنامه فرآیند برنامه ریزی راهبردی
  7 شناسنامه فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه
  8 شناسنامه فرآیند بهبود IMS
  9 شناسنامه فرآیند پشتیبانی
  10 شناسنامه فرآیند تحویل کالا و تجهیزات
  11 شناسنامه فرآیند توسعه بازار
  12 شناسنامه فرآیند خرید کالا و تجهیزات
  13 شناسنامه فرآیند راه اندازی
  14 شناسنامه فرآیند روابط عمومی
  15 شناسنامه فرآیند شرکت در مناقصات و قرارداد کارفرمایان
  16 شناسنامه فرآیند طراحی مهندسی
  17 شناسنامه فرآیند عقد قرارداد با پیمانکاران
  18 شناسنامه فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  19 شناسنامه فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات (سایت پروژه فاز 14)
  20 شناسنامه فرآیند کنترل خروجی (ADCS)
  21 شناسنامه فرآیند کنترل خروجی (پیمان رسیدگی)
  22 شناسنامه فرآیند کنترل کیفیت ستاد
  23 شناسنامه فرآیند مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست
  24 شناسنامه فرآیند مدیریت حراست
  25 شناسنامه فرآیند مدیریت دانش
  26 شناسنامه فرآیند مدیریت منابع انسانی
  روش های اجرایی:
  1 روش اجرایی تهیه کارت ملاقات
  2 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
  3 روش اجرایی بازنگری و شرکت در مناقصه
  4 روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل بودجه
  5 روش اجرایی تهیه، ثبت، تایید و گردش مکاتبات
  6 روش اجرایی صدور دستور تغییر کار به پیمانکاران، فروشندگان و مشاوران
  7 روش اجرایی رسیدگی به دعاوی پروژه با کارفرما
  8 روش اجرایی عقد قرارداد
  9 روش اجرایی نگهداری و محافظت از اطلاعات مشتری
  10 روش اجرائی بازنگری مدیریت
  11 روش اجرائی الزامات قانونی و سایر الزامات
  12 روش اجرایی گردش مدارک اسناد نهایی تامین کننده
  13 روش اجرایی تامین قطعات یدکی دو سالانه
  14 روش اجرایی کدگذاری مدارک سیستم مدیریت یکپارچه
  15 روش اجرایی ممیزی‌ داخلی
  16 روش اجرایی تحلیل داده ها
  17 روش اجرایی آموزش
  18 روش اجرایی ثبت، بررسی و تحلیل رویدادهای HSE
  19 روش اجرایی آموزش کالای تدارک شده توسط تامین کننده
  20 روش اجرایی تهیه پیش نویس، تایید و تصویب مستندات
  21 روش اجرائی کنترل اطلاعات مستند شده
  22 روش اجرایی راه اندازی
  23 روش اجرایی بهبود سیستم مدیریت یکپارچه
  24 روش اجرایی یکپارچگی سرمایه در راستای کاهش خطرات HSE
  25 روش اجرایی مدیریت تغییرات HSE
  26 روش اجرائی طراحی و کنترل طراحی
  27 روش اجرایی شناسایی،ارزیابی و ارزشیابی تامین کنندگان
  28 روش اجرایی بیمه باربری کالا و تجهیزات
  29 روش اجرایی اندازه گیری، ارزیابی و پایش عملکرد HSE
  30 روش اجرایی حمل و ترخیص کالا و تجهیزات
  31 روش اجرایی خرید (داخلی و خارجی)
  32 روش اجرایی مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  33 روش اجرایی تهیه و تنظیم ساختار سازمانی تفصیلی
  34 روش اجرایی تامین نیروی انسانی
  35 روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
  دستورالعمل ها :
  1 دستورالعمل نحوه تامین و استفاده از امکانات ایاب و ذهاب
  2 دستورالعمل اولویت بندی پروژه ها
  3 دستورالعمل نحوه تهیه و توزیع اقلام چاپی
  4 دستورالعمل تشکیل کمیته های کاری کارکنان
  5 فرم تشکیل کمیته های کاری
  6 دستورالعمل نحوه پرداخت علی الحساب به کارکنان شرکت
  7 دستورالعمل تنظیم لیست ماهیانه حقوق
  8 دستورالعمل جمعداری اموال
  9 دستورالعمل تنظیم گزارش نقدینگی روزانه
  10 دستورالعمل تنظیم فهرست گزارش پرداخت های شرکت
  11 دستورالعمل نحوه ارائه خدمات پزشکی کلینیک شرکت در عسلویه
  12 دستورالعمل درخواست نصب نرم افزارهای جدید و یا ارتقای نرم افزارهای موجود
  13 دستورالعمل تهیه نسخه پشتیبان از فایل های رایانه ای
  14 دستورالعمل درخواست خدمت از مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
  15 دستورالعمل سرویس دوره ای تجهیزات کامپیوتری
  16 دستورالعمل سنجش رضایت کاربران از خدمات فناوری اطلاعات
  17 دستورالعمل نحوه تردد میهمانان به شرکت
  18 دستورالعمل مجوز صدور یا دریافت نامه، فکس و پست الکترونیک
  19 دستورالعمل تشریح ساختار نامه های ایجاد شده در شرکت
  20 دستورالعمل نحوه تهیه ساختار شکست کار (WBS) و کد گذاری آن
  21 دستورالعمل نحوه تعیین کدهای مغایرت (علل و عوامل تاخیر) پروژه
  22 دستورالعمل نحوه تهیه و تدوین منشور پروژه
  23 دستورالعمل تنخواه
  24 دستورالعمل مشارکت شرکت در امور ورزشی، تحصیلی و تسهیلات رفاهی کارکنان
  25 دستورالعمل نحوه ارتباطات بین ذینفعان پروژه ها
  26 دستورالعمل مبارزه با پولشویی
  27 دستورالعمل نگارش مستندات
  28 دستورالعمل انبارداری اقلام ستادی
  29 دستورالعمل انتصاب کارکنان در شرکت
  30 دستورالعمل سنجش رضایت کارکنان
  31 دستورالعمل استاندارد سازی ساختار نیروی انسانی پیمانکاران
  32 دستورالعمل نظام پیشنهادات
  33 دستورالعمل سنجش رضایت مشتری
  34 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان
  35 دستورالعمل ارزشیابی عملکرد HSE پیمانکاران
  36 دستورالعمل تسویه حساب کارکنان
  37 دستورالعمل الزامات HSE پیمانکاران
  38 دستورالعمل کدگذاری مناقصات و پروژه های داخلی
  39 دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی
  40 دستورالعمل مدیریت منابع و انرژی
  41 دستورالعمل پاداش HSE
  42 دستورالعمل ارگونومی اداری
  43 دستورالعمل ورود و خروج کارکنان
  44 دستورالعمل انجام ماموریت خارج از کشور
  45 دستورالعمل انجام ماموریت داخل کشور
  آیین نامه ها :
  1 آیین نامه کمیته تعیین استراتژی کاریابی و توسعه شرکت
  2 آیین نامه کمیته راهبری نظام های مدیریت نوین
  3 آیین نامه کمیته تهیه ساختار تفصیلی
  4 آیین نامه کمیته تغییر کار
  5 آیین نامه جذب کارآموز
  6 یین نامه جذب کارآموز
  7 آیین نامه کمیته مبارزه با پولشویی شرکت
  8 آیین نامه انضباطی کارکنان
  9 آیین نامه کمیته پاداش HSE
  10 آیین نامه کمیته مشورتی انجام ماموریت های خارج از کشور

 • مدیریت دانش

  استقرار و پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  در عصر اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهمترين عامل رقابتي و حفظ جايگاه سازمان های پيشرو محسوب مي شود. با اين وجود، معمولا سازمان ها همواره در حال توليد تجارب و درس آموخته­های ارزشمندی در حين اجرای پروژه­ها و فرآيندهای کاری هستند. عدم تمرکز و تلاش بر روی این موضوع ، سازمان ها را دچار دوباره کاری ها و تکرار خطا ها و فراموشی بهبود ها می نماید. پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش ، مزیت در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی، به گونه‌ای که به هنگام نیاز افراد ، جهت افزایش بازدهی در کارهای محوله را فراهم می نماید .  

  شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران  بر اساس همين ديدگاه، مديريت دانش (Knowledge Management(KM  را با مفهومي شامل کنترل و بهبود کليه فرآيندهای کسب، کشف، به کارگيری، تسهيم و تبادل، اندازه گيری و ذخيره سازی دانش درون سازمان پیاده سازی نموده است. بدون ترديد مجموعه ی دانايي های انبوهي که در شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران وجود دارد، بارزترين بخش سرمايه های نامشهود اين سازمان محسوب مي شود. اين سرمايه ها در تجربيات مديران و کارکنان، استانداردها، مستندات، بينش­های ناشي از پروژه ها ، مستتر است.

  شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران توانسته است با مديريت سرمايه های دانشي خود نه تنها راه های رفته را بازآزمايي نکند، بلکه گنجينه ای ملموس از دانش های توليد شده حين کار را بيافريند. برای تحقق اهداف مديريت دانش، چارچوبي مطابق ساختار زیر، كه بتواند فعاليتهاي دانشي را در تمامي واحدهاي سازمانيكپارچه و همسو نمايد در شرکت طراحی شده است:  دستاوردهای طرح جامع مدیریت دانش در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  • ايجاد نقشه‌ی دانش شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به گونه‌اي كه بدانيم در حوزه‌ی کاری هر دیسیپلین و فيلدهاي دانشی آن، چه كسي، چه چيزي مي‌داند و در كجاست؟
  • شناسایی بیش از 90 فیلد دانشی در 15 حوزه تخصصی ، و اندازه‌گيري دانش های توليد شده در هر فيلد در بستر نرم‌افزار‌ی مدیریت دانش
  • ساماندهی دانش‌های تولید شده (اعم از تجارب، دانش‌های اقتباسی و پژوهش‌ها) حین اجرای فرآیندها و پروژه‌های کاری، در بانک اطلاعاتی دانش شرکت .
  • جاري‌سازي سؤالات دانشي در نرم‌افزار مدیریت دانش به گونه‌اي كه دانش در سريع‌ترين زمان به مناسب‌ترین فرد در دفاتر مرکزی و سایت پروژ ه ها ، برای پاسخگویی ارائه شود
  • ايجاد سيستم پشتيبان تصميم‌گيري بر پایه دانش‌ها و تجارب اخذ شده در قالب انجمن های خبرگی دانش، براي مديران دفاتر سایت و مرکزی
  • تشکیل20 انجمن خبرگی فعال در شرکت مدیریت طرح های صنعتی در راستای ایجاد فضاهایی برای تبادل دانش به صورت رو در رو در سازمان.