توانمندیهای مدیریتی

 • مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه به ازای هر یک از پروژه¬ها با تخصیص نیروی انسانی و منابع مورد نیاز از واحد های تخصصی سازماندهی می شود و در برخی دیگراز فعالیت های پشتیبانی، از واحدهای ستادی مربوطه خدمت می گیرند. مدیریت پروژه کلیه فرآیندهای اصلی پروژه را به تفکیک بخش های مهندسی، خرید، ساخت و اجرا مطابق برنامه زمانبندی، هدایت و راهبری نموده و فرآیندهای برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل را زیر نظر می گیرد. مدیریت پروژه قادر به:

  ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین اجزا زیر مجموعه خود به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی و تحقق اهداف پروژه از لحاظ زمان قراردادی، بودجه تخصیص داده شده و کیفیت تعریف شده مطابق spec پروژه می باشد.

  همچنین با استفاده از داشبوردهای مدیریتی (حاوی گزارش های تجمیع شده و تحلیل عملکرد عناصر پروژه توسط واحد برنامه ریزی) در خصوص تخصیص منابع، تعیین استراتژی اجرای پروژه، رفع موانع احتمالی(ریسک)  و چالش¬های پروژه تصمیم-گیری می نماید.

  سایر نقش های مدیریت پروژه به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  تدوین منشور، بیانیه و برنامه مدیریت پروژه

  مدیریت محدوده پروژه با توجه scope قرارداد

  برقراری ارتباطات  موثر با کلیه ذینفعان پروژه اعم از کارفرما، پیمانکاران، تامین کنندگان کالا، مشاورین، سایرمدیران سازمان و کارشناسان و نیروهای اجرایی پروژه  و نهادهای نظارتی، اجتماعی  

  مدیریت و کنترل تعهدات ذی نفعان

  تحويل پروژه به كارفرما و اختتام پروژه اصلي

   

 • برنامه ریزی

  فعالیت­های برنامه­ریزی در شرکت مدیریت طرح­های صنعتی ایران درکلیه واحدهای سازمان (اعم از: منابع انسانی،  مدیریت مالی، مدیریت پروژه واحدهای تخصصی) صورت می­گیرد وکلیه برنامه­های تهیه شده در راستای برنامه استراتژیک سازمان جهت دهی می­شوند. به طور کلی برنامه ریزی های کلان شرکت در 2 حوزه زیرتوسط مدیریت برنامه ریزی یا تحت نظارت آن انجام می شود:

  1-سازمان

  • برنامه ریزی استراتژیک جهت تحقق اهداف و چشم انداز شرکت
  • بودجه بندی، تخصیص منابع به پروژ ها و کنترل هزینه

  2- پروژه

  • برنامه ریزی به تفکیک دیسیپلین ها، اعم از مهندسی، بازرگانی و اجرا در واحدهای تخصصی
  • برنامه ریزی تجمیع شده جهت تحقق برنامه تعهد شده پروژه

  وظایف و قابلیت­های برنامه ریزی در شرکت به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت
  • تدوین استراتژی های شرکت (سالانه و چند ساله (
  • تعیین اولویت اجرایی استراتژی های تدوین شده
  • ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف شرکت جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت
  • انطباق طرح­ها و پروژه های شرکت با اهداف برنامه استراتژیک شرکت
  • جمع‌بندی ، تهیه و ارائه گزارشهای تحلیلی ادواری از عملکرد حوزه های مختلف شرکت در راستای اجرای برنامه­ها و  پروژه های استراتژیک شرکت برای انعکاس به هیت مدیره
  • کنترل هزینه
  • برآورد بودجه کل طرح (به تفکیک فاز های مختلف پروژه / قرارداد ها)
  • برآورد هزینه تمام شده و بالانس سود وزیان پروژه
  • تهیه گزارش های EV (محاسبه ارزش کسب شده شاخص های CV، SV،CPI و EAC)
  • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی
  • رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران
  • تهیه و بررسی لایحه تاخیرات (در صورت لزوم)
  • برنامه ریزی به تفکیک دیسیپلین ها، اعم از مهندسی، بازرگانی و اجرا در واحدهای تخصصی
  • تهیه برنامه­های شش ماهه و سالانه برای تحقق اهداف واحد سازمانی جهت ارتفا شاخص­های کلیدی فرآیندها (KPI)
  • پایش اجرای برنامه ها، اندازه گیری KPI ها و ارائه گزارش به مدیریت واحد.
  • برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های پروژه مطابق برنامه کلان پروژه و اعلام به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • برنامه ریزی وکنترل پروژه
  • تهیه ساختار شکست کار (WBS، PMS ) و تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه در نرم افزارهای مربوطه (MSP، (Primavera.
  • تلفیق و ایجاد هماهنگی بین برنامه های زمانبندی تهیه شده در واحدهای تخصصی پروژه (مهندسی، بازرگانی، ساخت و اجرا)
  • پیگیری انجام فعالیت های پروژه مطابق برنامه زمانبندی.
  • به­روزرسانی برنامه زمانبندی پروژه ها با توجه به پیشرفت کار.
  • شناسایی دلایل تاخیرو تهیه برنامه های جبرانی (در صورت نیاز)
  • تهیه گزارش پیشرفت های روزانه، هفتگی و ماهیانه.
 • HSE

  تحت عنوان یک مدیریت به تفکیک هر مدیریت پروژه سازماندهی و پرسنل مهندسی آن متناسب با نیاز های تخصصی پروژه، تخصیص داده می­شود. این واحد به طور ماتریسی تحت نظارت و سیاستگذاری واحد HSEQ ستاد می باشد.

  وظایف و توانمندی ها در این بخش به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

   

  • بررسی و تامین شرایط ایمن اجرا فعالیتهای اجرایی
  • بررسی و تامین شرایط قابل قبول بهداشت شغلی دفاتر اداری
  • نظارت و کترل بر کاهش اثرات ناشی از اجرای پروژه ها بر روی محیط زیست، سلامت و ایمنی کارکنان
  • اجرای برنامه ها در راستای کاهش مصرف انرژی و بازیافت مواد و سلامتی و ایمنی و بهداشت محیط زیست
  • اجرای سیاستها و دستورالعمل های استاندارد مدیریت HSE بر اساس دستور العمل های:
  • ISO 14001, ISO 45001,  HSE-MS (IOGP).
 • QC

  تحت عنوان یک مدیریت به تفکیک هر مدیریت پروژه سازماندهی و پرسنل مهندسی آن متناسب با نیاز های تخصصی پروژه، تخصیص داده می­شود. این واحد به طور ماتریسی تحت نظارت و سیاستگذاری واحد HSEQ ستاد می باشد.

   وظایف و توانمندی ها در این بخش به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • تهیه و تصویب ITP (برنامه بازرسی و تستهای کنترل کیفی) به ازای هریک از اقلام تامین شده از سازندگان و فروشندگان و فعالیتهای اجرایی در کارگاهها و انجام تستها و یا نظارت بر انجام آزمایشات،
  • انجام بموقع بازرسی های کالا و مواد در کارگاه تامین کنندگان و سازندگان (Vendor) مطابق ITPپروژه.
  • صدور IRN و SRN مربوط به کالاهای بازرسی شده از توسط TPA و ارائه به مراجع ذیربط
  • تامین ونگهداری تجهیزات، ادوات و لوازمات ضروری کنترل کیفیت پروژه
  • کنترل، انجام تست های آزمایشگاهی(در صورت نیاز) و نظارت بر اجرای الزامات کلیه استاندارهای بین المللی مرتبط و ضوابط منطقه ای لحاظ شده در طراحی حین اجرای پروژه ها (مطابق ITPپروژه).
  • بررسی نتایج آزمایشات و صدور مجوز ادامه فعالیت در صورت پذیرش نتایج
  • مستندسازی مدارک نتایج آزمایشات و کنترل کیفی
  • بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران
  • بررسی و تایید مدارک نهایی سازندگان
  • ارائه گزارشات ادواری و موردی به مدیر پروژه و ستاد شرکت.
 • سیستمها و روشها

  واحد سیستم ها و روش های شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، در دو بخش تشکیلات سازمانی و تضمین کیفیت فعالیت می نماید.

  تشکیلات سازمانی:

  در بخش تشکیلات سازمانی، امور مربوط به تهیه ساختار سازمانی شرکت، شرایط احراز و  شرح شغل  تدوین می گردد.

  تضمین کیفیت:

  شرکت به منظور اطمینان از اجرای فرآیندها، مطابق استانداردهای تعریف شده و مورد انتظار، اقدام به پیاده سازی و پایش سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس 5 استاندارد  ذیل نموده است:

  • ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/TS29001, HSE-MS(IOGP)

  هرم مستندات سازمان مطابق جدول ذیل است و لیست مدارک مربوط به هریک قابل مشاهده می باشد.

   

   

  عنوان

  تعداد

  سند استراتژیک

  1

  آیین نامه

  10

  نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

  1

  دستورالعمل

  45

  خط مشی ها

  2

  روش اجرایی

  35

  ساختارهای سازمانی کلان و تفصیلی

  15

  شرح مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی

  2

  اهداف سازمانی

  42

  منشور اخلاقی و رفتاری

  1

  شناسنامه فرآیند

  22

  چک لیست/ فرم

  179

   

   

  وظایف و توانمندی های واحد سیستم‌ها و روش‌ها به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • طراحی، استقرار، بازنگری، بهسازی و به‌روزآوری سیستم‌ مدیریت یکپارچه شرکت (با استفاده از سایر استانداردها)
  • شناسایی ریسک‌های فرآیندی و انجام فعالیت‌های موثر (اصلاحی) بمنظور پایش / کنترل آنها
  • تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) فرآیندها، پایش و بهبود مستمر آنها
  • بروزآوری ساختار و مسئولیت‌های سازمانی متناسب با ماموریت‌ها و استراتژی‌های شرکت
  • پایش، بازنگری، تهيه، تاييد، تصويب و اجراي دقیق مستندات سیستم مدیریت یکپارچه

   

   

  ردیف

  نام مدرک

  نوع سند

  1

  خط مشی HSE

  خط مشی

  2

  خط مشی IMS

  خط مشی

  3

  آیین نامه کمیته تعیین استراتژی کاریابی و توسعه شرکت

  آیین نامه

  4

  آیین نامه کمیته راهبری نظام های مدیریت نوین

  آیین نامه

  5

  آیین نامه کمیته تهیه ساختار تفصیلی

  آیین نامه

  6

  آیین نامه کمیته تغییر کار

  آیین نامه

  7

  آیین نامه جذب کارآموز

  آیین نامه

  8

  یین نامه جذب کارآموز

  آیین نامه

  9

  آیین نامه کمیته مبارزه با پولشویی شرکت

  آیین نامه

  10

  آیین نامه انضباطی کارکنان

  آیین نامه

  11

  آیین نامه کمیته پاداش HSE

  آیین نامه

  12

  آیین نامه کمیته مشورتی انجام ماموریت های خارج از کشور

  آیین نامه

  13

  دستورالعمل نحوه تامین و استفاده از امکانات ایاب و ذهاب

  دستورالعمل

  14

  دستورالعمل اولویت بندی پروژه ها

  دستورالعمل

  15

  دستورالعمل نحوه تهیه و توزیع اقلام چاپی

  دستورالعمل

  16

  دستورالعمل تشکیل کمیته های کاری کارکنان

  دستورالعمل

  17

  فرم تشکیل کمیته های کاری

  دستورالعمل

  18

  دستورالعمل نحوه پرداخت علی الحساب به کارکنان شرکت

  دستورالعمل

  19

  دستورالعمل تنظیم لیست ماهیانه حقوق

  دستورالعمل

  20

  دستورالعمل جمعداری اموال

  دستورالعمل

  21

  دستورالعمل تنظیم گزارش نقدینگی روزانه

  دستورالعمل

  22

  دستورالعمل تنظیم فهرست گزارش پرداخت های شرکت

  دستورالعمل

  23

  دستورالعمل نحوه ارائه خدمات پزشکی کلینیک شرکت در عسلویه

  دستورالعمل

  24

  دستورالعمل درخواست نصب نرم افزارهای جدید و یا ارتقای نرم افزارهای موجود

  دستورالعمل

  25

  دستورالعمل تهیه نسخه پشتیبان از فایل های رایانه ای

  دستورالعمل

  26

  دستورالعمل درخواست خدمت از مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

  دستورالعمل

  27

  دستورالعمل سرویس دوره ای تجهیزات کامپیوتری

  دستورالعمل

  28

  دستورالعمل سنجش رضایت کاربران از خدمات فناوری اطلاعات

  دستورالعمل

  29

  دستورالعمل نحوه تردد میهمانان به شرکت

  دستورالعمل

  30

  دستورالعمل مجوز صدور یا دریافت نامه، فکس و پست الکترونیک

  دستورالعمل

  31

  دستورالعمل تشریح ساختار نامه های ایجاد شده در شرکت

  دستورالعمل

  32

  دستورالعمل نحوه تهیه ساختار شکست کار (WBS) و کد گذاری آن

  دستورالعمل

  33

  دستورالعمل نحوه تعیین کدهای مغایرت (علل و عوامل تاخیر) پروژه

  دستورالعمل

  34

  دستورالعمل نحوه تهیه و تدوین منشور پروژه

  دستورالعمل

  35

  دستورالعمل تنخواه

  دستورالعمل

  36

  دستورالعمل مشارکت شرکت در امور ورزشی، تحصیلی و تسهیلات رفاهی کارکنان

  دستورالعمل

  37

  دستورالعمل نحوه ارتباطات بین ذینفعان پروژه ها

  دستورالعمل

  38

  دستورالعمل مبارزه با پولشویی

  دستورالعمل

  39

  دستورالعمل نگارش مستندات

  دستورالعمل

  40

  دستورالعمل انبارداری اقلام ستادی

  دستورالعمل

  41

  دستورالعمل انتصاب کارکنان در شرکت

  دستورالعمل

  42

  دستورالعمل سنجش رضایت کارکنان

  دستورالعمل

  43

  دستورالعمل استاندارد سازی ساختار نیروی انسانی پیمانکاران

  دستورالعمل

  44

  دستورالعمل نظام پیشنهادات

  دستورالعمل

  45

  دستورالعمل سنجش رضایت مشتری

  دستورالعمل

  46

  دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان

  دستورالعمل

  47

  دستورالعمل ارزشیابی عملکرد HSE پیمانکاران

  دستورالعمل

  48

  دستورالعمل تسویه حساب کارکنان

  دستورالعمل

  49

  دستورالعمل الزامات HSE پیمانکاران

  دستورالعمل

  50

  دستورالعمل کدگذاری مناقصات و پروژه های داخلی

  دستورالعمل

  51

  دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی

  دستورالعمل

  52

  دستورالعمل مدیریت منابع و انرژی

  دستورالعمل

  53

  دستورالعمل پاداش HSE

  دستورالعمل

  54

  دستورالعمل ارگونومی اداری

  دستورالعمل

  55

  دستورالعمل ورود و خروج کارکنان

  دستورالعمل

  56

  دستورالعمل انجام ماموریت خارج از کشور

  دستورالعمل

  57

  دستورالعمل انجام ماموریت داخل کشور

  دستورالعمل

  58

  روش اجرایی تهیه کارت ملاقات

  روش اجرایی

  59

  روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

  روش اجرایی

  60

  روش اجرایی بازنگری و شرکت در مناقصه

  روش اجرایی

  61

  روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل بودجه

  روش اجرایی

  62

  روش اجرایی تهیه، ثبت، تایید و گردش مکاتبات

  روش اجرایی

  63

  روش اجرایی صدور دستور تغییر کار به پیمانکاران، فروشندگان و مشاوران

  روش اجرایی

  64

  روش اجرایی رسیدگی به دعاوی پروژه با کارفرما

  روش اجرایی

  65

  روش اجرایی عقد قرارداد

  روش اجرایی

  66

  روش اجرایی نگهداری و محافظت از اطلاعات مشتری

  روش اجرایی

  67

  روش اجرائی بازنگری مدیریت

  روش اجرایی

  68

  روش اجرائی الزامات قانونی و سایر الزامات

  روش اجرایی

  69

  روش اجرایی گردش مدارک اسناد نهایی تامین کننده

  روش اجرایی

  70

  روش اجرایی تامین قطعات یدکی دو سالانه

  روش اجرایی

  71

  روش اجرایی کدگذاری مدارک سیستم مدیریت یکپارچه

  روش اجرایی

  72

  روش اجرایی ممیزی‌ داخلی

  روش اجرایی

  73

  روش اجرایی تحلیل داده ها

  روش اجرایی

  74

  روش اجرایی آموزش

  روش اجرایی

  75

  روش اجرایی ثبت، بررسی و تحلیل رویدادهای HSE

  روش اجرایی

  76

  روش اجرایی آموزش کالای تدارک شده توسط تامین کننده

  روش اجرایی

  77

  روش اجرایی تهیه پیش نویس، تایید و تصویب مستندات

  روش اجرایی

  78

  روش اجرائی کنترل اطلاعات مستند شده

  روش اجرایی

  79

  روش اجرایی راه اندازی

  روش اجرایی

  80

  روش اجرایی بهبود سیستم مدیریت یکپارچه

  روش اجرایی

  81

  روش اجرایی یکپارچگی سرمایه در راستای کاهش خطرات HSE

  روش اجرایی

  82

  روش اجرایی مدیریت تغییرات HSE

  روش اجرایی

  83

  روش اجرائی طراحی و کنترل طراحی

  روش اجرایی

  84

  روش اجرایی شناسایی،ارزیابی و ارزشیابی تامین کنندگان

  روش اجرایی

  85

  روش اجرایی بیمه باربری کالا و تجهیزات

  روش اجرایی

  86

  روش اجرایی اندازه گیری، ارزیابی و پایش عملکرد HSE

  روش اجرایی

  87

  روش اجرایی حمل و ترخیص کالا و تجهیزات

  روش اجرایی

  88

  روش اجرایی خرید (داخلی و خارجی)

  روش اجرایی

  89

  روش اجرایی مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  روش اجرایی

  90

  روش اجرایی تهیه و تنظیم ساختار سازمانی تفصیلی

  روش اجرایی

  91

  روش اجرایی تامین نیروی انسانی

  روش اجرایی

  92

  روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

  روش اجرایی

  93

  ساختار سازمانی ستاد پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

  ساختار سازمانی

  94

  ساختار سازمانی شرکت

  ساختار سازمانی

  95

  ساختار سازمانی سایت پروژه فاز 14 پارس جنوبی

  ساختار سازمانی

  96

  ساختار سازمانی ستاد پروژه فاز 14 پارس جنوبی

  ساختار سازمانی

  97

  ساختار سازمانی تفصیلی ریاست روابط عمومی

  ساختار سازمانی

  98

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت HSEQ

  ساختار سازمانی

  99

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت بازرگانی و تامین کالا

  ساختار سازمانی

  100

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

  ساختار سازمانی

  101

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت توسعه بازار

  ساختار سازمانی

  102

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت حراست

  ساختار سازمانی

  103

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت حقوقی و قراردادها

  ساختار سازمانی

  104

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت عامل

  ساختار سازمانی

  105

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  ساختار سازمانی

  106

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت مالی

  ساختار سازمانی

  107

  ساختار سازمانی تفصیلی مدیریت مهندسی و ساختمان

  ساختار سازمانی

  128

  شرح مسئولیت‌های پست‌های سازمانی ستاد شرکت

  شرح مسئولیت سازمانی

  129

  شرح وظایف مسئولین دفاتر

  شرح وظایف

  127

  نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

  سایر

  128

  منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل شرکت

  سایر • مدیریت دانش

  استقرار و پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  در عصر اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهمترين عامل رقابتي و حفظ جايگاه سازمان های پيشرو محسوب مي شود. با اين وجود، معمولا سازمان ها همواره در حال توليد تجارب و درس آموخته­های ارزشمندی در حين اجرای پروژه­ها و فرآيندهای کاری هستند. عدم تمرکز و تلاش بر روی این موضوع ، سازمان ها را دچار دوباره کاری ها و تکرار خطا ها و فراموشی بهبود ها می نماید. پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش ، مزیت در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی، به گونه‌ای که به هنگام نیاز افراد ، جهت افزایش بازدهی در کارهای محوله را فراهم می نماید .  

  شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران  بر اساس همين ديدگاه، مديريت دانش (Knowledge Management(KM  را با مفهومي شامل کنترل و بهبود کليه فرآيندهای کسب، کشف، به کارگيری، تسهيم و تبادل، اندازه گيری و ذخيره سازی دانش درون سازمان پیاده سازی نموده است. بدون ترديد مجموعه ی دانايي های انبوهي که در شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران وجود دارد، بارزترين بخش سرمايه های نامشهود اين سازمان محسوب مي شود. اين سرمايه ها در تجربيات مديران و کارکنان، استانداردها، مستندات، بينش­های ناشي از پروژه ها ، مستتر است.

  شرکت مديريت طرح های صنعتي ايران توانسته است با مديريت سرمايه های دانشي خود نه تنها راه های رفته را بازآزمايي نکند، بلکه گنجينه ای ملموس از دانش های توليد شده حين کار را بيافريند. برای تحقق اهداف مديريت دانش، چارچوبي مطابق ساختار زیر، كه بتواند فعاليتهاي دانشي را در تمامي واحدهاي سازمانيكپارچه و همسو نمايد در شرکت طراحی شده است:  دستاوردهای طرح جامع مدیریت دانش در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  • ايجاد نقشه‌ی دانش شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به گونه‌اي كه بدانيم در حوزه‌ی کاری هر دیسیپلین و فيلدهاي دانشی آن، چه كسي، چه چيزي مي‌داند و در كجاست؟
  • شناسایی بیش از 90 فیلد دانشی در 15 حوزه تخصصی ، و اندازه‌گيري دانش های توليد شده در هر فيلد در بستر نرم‌افزار‌ی مدیریت دانش
  • ساماندهی دانش‌های تولید شده (اعم از تجارب، دانش‌های اقتباسی و پژوهش‌ها) حین اجرای فرآیندها و پروژه‌های کاری، در بانک اطلاعاتی دانش شرکت .
  • جاري‌سازي سؤالات دانشي در نرم‌افزار مدیریت دانش به گونه‌اي كه دانش در سريع‌ترين زمان به مناسب‌ترین فرد در دفاتر مرکزی و سایت پروژ ه ها ، برای پاسخگویی ارائه شود
  • ايجاد سيستم پشتيبان تصميم‌گيري بر پایه دانش‌ها و تجارب اخذ شده در قالب انجمن های خبرگی دانش، براي مديران دفاتر سایت و مرکزی
  • تشکیل20 انجمن خبرگی فعال در شرکت مدیریت طرح های صنعتی در راستای ایجاد فضاهایی برای تبادل دانش به صورت رو در رو در سازمان.