تاریخچه شرکت و پروژه ها

 

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت .

در سال 1359 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

در سال 1388 در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  ادغام و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران توانست طی بازه زمانی 40 ساله، بیش از 40 پروژه در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ را اخذ و به اتمام برساند.

لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.