پروژه های بهبود

پروژه های بهبود

  • اخذ گواهینامه 5 استاندارد جدید:
  1. توجه به ساختار حفاظت اطلاعات و دانش سازمان بر اساس الزامات ISO 27001
  2. تمرکز بر سیستم مدیریت پروژه منطبق با ISO10006
  3. ترویج مبتنی بر رویکرد مدیریت ریسک بر اساس الزامات ISO 31001
  4. توجه به مدیریت سرمایه های سازمان منطبق با الزامات ISO 55001
  5. توسعه سیستم مدیریت دانش بر اساس الزامات ISO 30401