معرفی مدیران ارشد

در حال بروزرسانی

 

سیدرضا مفیدی

رئیس هیات مدیره

حسین هاشمی

سایر

وحیدخاوئی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

سیدحسام جزایری

سایر

سهیل ابوالحسنی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

حجت توکلی

عضو هیات مدیره

اصغر ادیب

عضو هیات مدیره

علی محجوبی فر

سایر

مجید جواره

سایر

محمد مرادی

سایر

مرضیه سروش

سایر

مهدی جعفری

سایر

حسین صداقت

سایر

امیر منصور عبدالهی

سایر

مهدی خان بیگی

سایر

امیر موحد

سایر