ناحیه 10فاز۱۴ پارس جنوبی

ناحیه 10فاز۱۴ پارس جنوبی

 

خدمات و مهندسی: تامین کالا، طراحی، مهندسی، ساخت ، پیش راه اندازی ،راه اندازی و مدیریت بهره برداری توسط شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران در حال بهره برداری و تحویل کارفرما ی طرح(POGC) شده است.
این موفقیت با تلاش ، همت و بکارگیری دانش فنی و مهندسی 100%ایرانی مجموعه شرکت IPMI انجام گرفته است.

ناحیه 10فاز۱۴ پارس جنوبی

ساخت خطوط لوله های ارسال گاز از تاسیسات به بخش خشکی فلر